ศูนย์ทันตกรรมแบบองค์รวม (Holistic Dentistry)
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมั่นว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ดังคำกล่าวที่ว่าสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นประตูสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี  จึงเน้นแนวทางทันตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการรักษาโรคในช่องปากแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาสุขภาพช่องปาก ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ฟัน”